Registration Agreement

- ห้ามกล่าวพาดพิงต่อผู้อื่นในทางเสียหาย ห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่เหมาะสม ที่จะกระทบต่อศีลธรรมอันดีของสังคมที่ได้รับการยอมรับทั่วไป หรือให้ร้ายข่มขู่ผู้อื่น
- ห้ามกระทำการที่ส่อไปในทางฝักใฝ่การเมืองหรือลัทธิอื่นใด
- ห้ามกล่าวพาดพิงสถาบันของชาติในทางเสียหายโดยเด็ดขาด
- การกระทำอื่นใดที่ผิดต่อข้อบัญญติของกฏหมาย คุณธรรมและศิลธรรมอันดีของสังคม


* ติดตามข่าวสาร คลับ ทาง Facebook